Avīze Cerība Nr.37

  L M S A  -  15           

 Mūsu biedrība ir sasniegusi pusaudžu vecumu – 15 gadus. Liekas tāds nieks vien ir! Bet tomēr...  Patlaban mēs atskatāmies uz paveikto, izvērtējam padarīto un arī nepadarīto, sakām paldies visiem tiem jaukajiem cilvēkiem, kas diendienā rūpējās, atbalsta, mīl, priecājās, arī bēdājās kopā ar mums, jo diemžēl – dzīve ir nežēlīga un nav vairs mūsu vidū mūsu vismīlētākās dakteres Maijas Mētras, vienas no asociācijas dibinātājām, arī vairāku mums mīļu un tuvu cilvēku... Mēs skumstam!

Pagājušie asociācijas gadi ir kā piemineklis viņiem par to darbu un mīlestību, kas ir ieguldīts mūsu biedrības izveidē, stiprināšanā, attīstībā.          

Biedrība LMSA šo gadu gaitā ir izveidojusies par spēcīgu, cilvēku ar MS un viņu tuvinieku atbalstošu organizāciju, ar kuras vārdu rēķinās apkārtējā sabiedrība. Mūsu ļaudis ir centušies viens otram palīdzēt kā morāli, tā arī savu iespēju un spēju robežās materiāli, piesaistot ziedotājus, sponsorus, cilvēkus, kas izprot mūsu cilvēku dzīves un veselības samezglojumus. Protams, vislielākais atbalsts ikdienā katram no mums ir ģimene, tuvinieki, tad ārsti un citi medicīnas darbinieki ar savu attieksmi, izpratni, labo vārdu un zināšanām.          

Mēs esam pateicīgi Latvijas Jūras Medicīnas centra /LJMC/ vadībai - dr. Martai Aizsilniecei, dr. Jānim Birkam par to izpratni, kas jau no paša sākuma, mūsu mīļās dr. Maijas Mētras, Dr. prof. Andreja Millera, dr. Mairas Murziņas vadībā ir stāvējuši pie LMSA šūpuļa, palīdzējuši mums, dodot pajumti, atbalstot kā mūsu biedrību, tā jebkuru no mūsu cilvēkiem. Vislielākais paldies jums par to!          

Par palīdzību mūsu biedrības izveidošanā, veiksmīgu darbību un atbalstu esam pateicīgi vācu draugiem – mūsu patronesei Mariellai von Klenkas kundzei, Dorotejai Pitčnau, Gabrielai Zeeštetei, Barbelei Tengei, prof. Ričardam Hamiltonam no Anglijas. Lai atceramies mūsu organizācijas dibinātāju un pirmo prezidentu Viesturu Puidīti, pēc kura iniciatīvas 1995. gada novembrī Jelgavā izveidojās Latvijas Izkaisītās sklerozes asociācija vēlāk LMSA. Paldies arī Unai Ābeļkalnei- Zaduminai no Alūksnes, bez kuras valodas zināšanām un erudīcijas nebūtu tapis mūsu pirmais lielais ES-Phare-LIEN projekts 1999. gadā „Palīdzība MS slimniekiem un viņu ģimenēm’’.           

Pēc dakteres Maijas Mētras iniciatīvas un izstrādātās programmas, 1998.gadā Latvijā tiek izveidota MS programma, līdz ar to finansiāls atbalsts cilvēkam ar MS tiek iezīmēts, ārstējoties LJMC Vecmīlgrāvja slimnīcas neiroloģijas nodaļā un paredzētas ir 10 gultas vietas.  2000.gadā atkal  mūsu daktere kopā ar saviem speciālistiem un protams ar LJMC vadības atbalstu izveido MS centru. Nav tādu mūsu cilvēku ar MS, kas nebūtu saņēmuši kvalitatīvu palīdzību, konsultāciju, padomu, arī precīzu diagnozi mūsu MS centrā. Centrs ir vienīgā šāda veida ārstniecības iestāde Latvijā, kura speciālisti ir mācījušies un arī patlaban mācās gan dažādos semināros, kursos kā Latvijā tā ārzemēs. Pie diagnozes MS ir ļoti būtiski, lai ārsts speciālists un viss medicīnas personāls spētu palīdzēt cilvēkam iejusties jaunajos apstākļos, pierast pie domas. kā ikdienā sadzīvot ar radušos situāciju, kā dzīvot tālāk. Tādēļ esam pateicīgi mūsu MS centra speciālistiem – dakteriem Jolantai Kalniņai, Mairai Murziņai, Anitai Paeglei, Inetai Cīberei, Dainai Jēgerei, Mārai Zutei, Lienei Elsonei, māsiņām Zentai Dimperei, Sandrai Reitupei, Tatjanai Andersonei un visam neiroloģijas nodaļas kolektīvam par jebkuru labo vārdu, par attieksmi un sapratni. Mēs to novērtējam!          

Mūsu asociācija ir pacientu organizācija, katra mūsu pašpalīdzības grupa, atbalsta nodaļa, kura darbojās jebkurā Latvijas novadā vai pilsētā, tās aktīvs un atbalstītāji ir cilvēki ar MS vai viņu tuvinieki. Ir sarežģīti reizēm pārvietoties, atbraukt uz Rīgu uz sapulci, valdes sēdi vai tāpat savā pilsētā vai pagastā tikt līdz kādam pasākumam, dienas centram, koncertam, vai aizbraukt ciemos pie kāda no savējiem, kam jubileja vai apciemot tāpat, un tad palīgos nāk nodaļas aktīvākie cilvēki, sazvanoties, sarakstoties, sameklējot iespēju, kā iziet no situācijas          

Ir neviltots prieks un lepnums par mūsu biedrības labākajiem – asociācijas „vecbiedriem’’ - Ināru Priedi un Annu Fursenko no Alūksnes, „Latvijas lepnumu” Ženiju Stundu no Bauskas, Moniku Jukšu no Daugavpils, Antru Kļaviņu no Gulbenes, Egitu Kazarjani no Jēkabpils, Zaigu Ribaku no Kuldīgas, Evu Zgirsku un Zigrīdu Bērziņu no Saldus, Pārslu Petroni no Rīgas, Līgu un Voldemāru Mazūriem un Veroniku Zolotuhinu  no Rēzeknes, Gintu Krūzmani no Talsiem, Māru Skrauci no Tukuma, Māru Avotu, Zigrīdu un Valēriju Ulmaņiem, Gunti Bezdelīgu, Gaļinu Kuzmenko, cik pudu sāls mēs esam  kopā izēduši šo gadu laikā? Cik dažādu izbraukumu, apciemojumu, prieka arī rūgtuma, kopā esam piedzīvojuši, nav tādas Latvijas vietas, kuru mēs kopā ar mūsu mīļo dakteri Maiju Mētru, dakteriem Mairu Murziņu, Jolantu Kalniņu, Anitu Paegli, Andreju Milleru un māsiņām Zentu, Sandru, Taņu neesam pabijuši. Esam gan saluši, gan karsuši pa ceļam, braukuši gan ar sabiedrisko transportu, gan ar mūsu busiņu, arī ar LJMC mazo busiņu, kur pēc katras stundas bija jākāpj ārā izlocīt kājas,  jo tur visiem bija par maz vietas, veduši jums zāles, dažādu literatūru par MS, ārsti jūs konsultējuši gan plašās zālēs, gan mazās palīgtelpās, sapulces noturējuši koridoros, esam bijuši ar jums kopā gan pilīs, gan būdiņās. Tas viss ar mums ir bijis! Lepojamies arī ar jaunākajiem mūsējiem – Gaļinu Bezdenežņihu no Cēsīm, Eļu Romanovsku no Daugavpils, Aiju Pafrati no Jelgavas, Ievu Kurmeļjevu no Jūrmalas, Sēroni Gravu no Ogres, Aivi Miezīti no Saldus, arī ar Ritu Krūmiņu un Ilgu Gradi no Ludzas, Gunu Riekstu no Tukuma, Inetu Januško, Ivitu Faitušu, Tatjanu Rjasnovu, Sandru Zviedri, Ingrīdu Krēbsu, Jūliju Daškovu-Asadčaju, Valeriju Asadčiju no Rīgas un protams ar vienu no tagadējiem asociācijas ārlietu arī iekšlietu „ministriem” Guntru Cīruli un mūsu stingro grāmatvedi Sanitu Zommeri. Bez jūsu visu darba, ieinteresētības, savstarpējā atbalsta, mēs nebūtu sasnieguši šo „pusaudžu” vecumu 15 gadus! Paldies!           

Liels prieks arī par mūsu sponsoriem, atbalstītājiem un visiem atsaucīgajiem ļaudīm, jo bez jūsu sapratnes un atbalsta mēs nevarētu noorganizēt mūsu „LMSA -15”, izdot savu asociācijas kalendāru, jubilejas „Cerību” un daudz ko citu mums nepieciešamo. Paldies! Ir neatsverami, ka mūs - LMSA pazīst daudzās pašvaldībās, rēķinās ar mūsu domām, ieteikumiem. Kopīgi ar Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Ogres, Saldus un Rīgas  vietējām pašvaldībām rakstām projektus, meklējam ceļus un veidus, kā palīdzēt saviem cilvēkiem.          

Pēdējos gados veiksmīgi draudzējamies ar Lietuvas un Igaunijas MS biedrībām. Rīkojam vasarās kopīgas atpūtas nometnes, katru gadu citā no Baltijas valstīm. Dažus gadus atpakaļ mūsu MS cilvēku bērni atpūtās Vācijā, vienreiz uzņēmām vācu bērnus arī Latvijā.          

Protams, viss padarītais sniedz gandarījumu arī lepnumu par mūsu LMSA, tomēr gribētos, lai mūsu ļaudīm, saņemot medicīnisko palīdzību ārstējoties LJMC MS centrā, būtu mazāk jāmaksā, līdz ar to mūsu cilvēku ar MS ārstēšanās būtu vairāk pieejama. 2009.gadā saņemot ziņu, ka iespējams mūsu MS centrs varētu nepastāvēt, nedēļas laikā savācām tuvu pie 800 parakstiem no visas Latvijas MS cilvēkiem, ar lūgumu respektēt mūsu ārstēšanās iespējas, mūsu veselības sarežģījumu specifiku. Vēstuli ar visiem parakstiem iesniedzām Valsts Prezidentam, Ministru Prezidentam, Veselības Ministrei. Un mēs ticam, ka, ja mūsu MS centrs vēl pastāv un sniedz mums nepieciešamo medicīnisko palīdzību vēl joprojām, ir arī kāda daļiņa mūsu nopelna. Veselības Ministrijā esam tikušies ar atbildīgajiem darbiniekiem, stāstījuši un mēģinājuši pierādīt kāda ir mūsu cilvēku sāpe, ka mēs taču darām kopīgu darbu – cenšamies palīdzēt uzlabot cilvēku veselību, attālināt invaliditāti, palīdzam cilvēkam ar MS dzīvot kvalitatīvu, pilnvērtīgu dzīvi, jo mūsu cilvēki grib dzīvot nevis sadzīvot! Ceram, ka mūs sadzirdēja un veidojot 2011.gada veselības budžetu, būs atkal iezīmēta MS programmas daļa ar daudzmaz pieņemamiem finansu līdzekļiem.          

Tuvojas noslēgumam 2010.gads. Smags gan emocionāli, gan materiāli, ar daudziem zaudējumiem, bet dzīve turpinās un mēs solāmies tiem, kas tagad uz mums nolūkojas no augšas, no mākoņa maliņas, mēs turpināsim Jūsu iesākto, tas darbs, tā sirds mīlestība, ko visi kopā esam ieguldījuši mūsu L M S A, nezudīs! Mums veiksies!          

Gaišus, miera un klusuma pilnus Ziemassvētkus!          

Cerīgu, laimīgu Jauno gadu!                            

Jūsu Skaidrīte Beitlere

 Mūsu Dakterei aizejot...  

Es visu atstāju Jums – savas skumjas, un prieku, kas bijis,Savu darbu un domas, kas kopā ar Jums kā raibs dzīpars vijies...(V.Kokle-Līviņa)                       

2010. gada 24.oktobra rītā mūs skar neatsverams zaudējums, - pa Mūžības ceļu devusies mūsu daktere MAIJA MĒTRA.  Neaptverami !  Un tomēr pēc pusgadu ilgas cīņas ar smagu slimību viņa ir zaudējusi! Diemžēl...!         

 Daktere MAIJA MĒTRA visu savu darba dzīvi un ne tikai, atdevusi multiplās sklerozes slimniekiem. Pēc Medicīnas institūta beigšanas, nosūtīta darbā uz Limbažu rajonu, kur strādājusi netikai kā neirologs , arī kā terapeits, ķirurgs, gan pieņēmusi dzemdības, kā jau tas pienākas īstam lauku ārstam. Kādēļ mūža aicinājums – multiplā vai izkaisītā skleroze ? Daktere ārstējusi kādu jaunu divu bērnu māmiņu, kurai uzstādīta diagnoze – multiplā skleroze. Nenogurstoši pūloties viņai palīdzēt, jaunās sievietes veselība diemžēl arvien pasliktinājusies, līdz kādā rītā viņa atrasta mežā pie koka sēžot saļimusi. Un mūsu daktere nosolījusies sev, censties nepieļaut, lai šādas situācijas jelkad atkārtotos - palīdzēšu šiem cilvēkiem cik vien spēšu un varēšu.           

Kopš 1977.gada daktere strādāja Rīgas 1.pilsētas slimnīcā kā neirologs, viņas zināšanas, interese un galvenais iejūtība attieksmē pret cilvēkiem, bija apbrīnojama. Jau ienākot palātā vai pie viņas kabinetā cilvēks,sajuta labestību, iejūtību, kas pie MS kā arī pie jebkuras citas smagas slimības ir ļoti, ļoti svarīgi.           

Izveidojoties Gaiļezera slimnīcai 1979.gadā, MAIJA MĒTRA kļūst par 7.neiroloģijas nodaļas dakteri. Šai lielajā slimnīcā viņa pēta, meklē dažnedažādus  ceļus kā palīdzēt, kā veiksmīgāk ārstēt cilvēkus ar MS.          

Kopš 1994. gada daktere ārstēja mūsu cilvēkus Latvijas Jūras Medicīnas centra Vecmīlgrāvja slimnīcas  neiroloģijas nodaļā – MS centrā.          

1995.gadā Jelgavā, MS slimniekam Viesturam Puidītim un domu biedru grupai, konsultējoties ar mūsu dakteri, rodās doma apvienot cilvēkus ar MS. Tā MAIJA MĒTRA ar savām zināšanām , enerģiju un prasmi palīdz izveidot MS slimnieku organizāciju LMSA. Sākās nenogurstošs darbs apzinot, izbraukājot , visas Latvijas lielākās pilsētas, tiekoties ar MS slimniekiem gan mājās, gan slimnīcās , poliklīnikās. Mūsu daktere ir devusi padomus, palīdzējusi sadzīvot ar MS, meklējusi iespējas kā labāk un veiksmīgāk ārstēt MS.           

MAIJA MĒTRA bija Cilvēks un Ārsts ar lielo burtu! Pēdējos gados, mainoties valsts attieksmei pret veselības aprūpi, atkal mūsu daktere cīnās, pārdzīvo par katru savu slimnieku. Stress, pārdzīvojumi droši vien darīja mūsu dakteres veselībai neatgriezeniskas sekas.  Lielais laiks, kas tika ieguldīts darbā, atņēma daudz uzmanības  un mīlestības ģimenei – sirmajai 90-gadīgajai mammītei, meitām, mazbērniem, vīram, un tomēr mūsu dakterei pietika mīlestības, spēka, enerģijas arī savējiem.          

Daktere mīlēja sauli, mežus, jūru, savus Sidgundas laukus, dzīvniekus, ar kādu mīlestību un prieku viņa stāstīja par saviem zirgiem, suņiem. Kā mums tagad pietrūkst šo jauko stāstu, šīs Jūsu mīlestības, Jūsu aizvēja!          

Mēs visi, lielā cilvēku ar MS, viņu tuvinieku un draugu saime Latvijā, skumstam kopā  ar dakteres MAIJAS MĒTRAS ģimeni.          

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem,visiem, kas pazina un mīlēja dakteri MAIJU MĒTRU  !

  Latvijas Multiplās sklerozes asociācija

  

  Mājas lapa ikvienam, kura dzīvē ir multiplā skleroze

www.multiplaskleroze.lv  

 Jau gadu, no 2009.gada septembra, darbojas mājas lapa www.multiplaskleroze.lv, kas domāta tiem, kuru dzīvē ienākusi MS – gan pacientiem ar MS, gan līdzcilvēkiem, kuru mīļos skārusi šī slimība, gan speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar MS. Multiplaskleroze.lv atrodama plaša informācija par multiplo sklerozi, tās simptomiem, diagnostiku un Latvijā pieejamo ārstēšanu, kā arī padomi, kā sadzīvot ar to. Šī ir vieta, kur dalīties priekos un bēdās, un vieta, kur iespējams uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Mājas lapā var lasīt patiesus MS pacientu un līdzcilvēku stāstus, kā arī sekot līdzi MS pacientu blogiem un diskutēt īpašā MS pacientiem un līdzcilvēkiem paredzētā Forumā. Ikvienam lapas apmeklētājam būs iespēja uzdot jautājumus ne tikai MS speciālistiem, bet arī ārstam – MS pacientam. Apzinoties, ka daudziem MS pacientiem ir redzes problēmas, lapa veidota, lai speciāla programma varētu nolasīt priekšā uz ekrāna redzamo informāciju. Sadaļā Saites ir pieejama informācija un saites, lai varētu uzinstalēt nepieciešamo programmu un latviešu valodas runas sintezatoru.      

Skats no malas 

Labdien! Kā Rīgas Kurzemes nodaļas biedrs gribu atskatīties uz paveikto šajā gadā. Galvenā aktivitāte visa gada garumā bija Rīgas domes finansēts projekts „Soli pa solim”. Projekta ideja pieder Zemgales nodaļas vadītājai Ingrīdai Krēbsai, kas ierosināja plašāk svinēt latviešu svētkus un tajā iesaistīt arī cittautību cilvēkus. To arī izdevās īstenot. Tā nu jūnijā stāstījām un rādījām, kā mūsu senči svinēja Līgo svētkus un Jāņus. Augustā mūs apciemoja etnogrāfiskās grupas "Ilgi" vadītāja Ilga Reizniece. Viņa iepazīstināja un parādīja senos instrumentus un arī ļāva izmēģināt pašiem, kā tie jāspēlē. Septembrī braucām ekskursijā uz Tukuma pusi, kur apskatījām Jaunmoku medību pili un Šlokenbergas muižu, kurā izvietots ceļu muzejs, bet 10.novembrī notika šī projekta ceturtais, diemžēl pēdējais pasākums. Par Mārtiņa dienas nozīmi un svinēšanu Latvijā stāstīja meitenes no grupas "Aprika". Dziedāja un spēlēja viņas un aicināja ari mūs dziedāt dažādas jaukas dziesmas. Kā jau Mārtiņos, galds lūza no dažādām rudens veltēm. Mūsu krievvalodīgie kolēģi labprāt piedalījās visos pasākumos, labāk esam iepazinuši viens otru. Liels Paldies dienas centram "Ābeļzieds", kura telpās mēs vienmēr laipni varam pulcēties.         

Īpašs paldies par šiem projekta pasākumiem no Igora Girsa un Vitas Kārkliņas.         

Man pašai vēl bija iespēja piedalīties Baltijas MS nometnē, kas šogad notika Igaunijā. Tāpat cenšos būt klāt visos pārējos nodaļas un LMSA rīkotajos pasākumos. Ja paši esam aktīvi, tad arī dzīve nav garlaicīga un neatliek daudz laika domāt par slimību.Paldies Pārslai Petronei par darbu! 

Marga Ozoliņa - Rīgas Kurzemes nodaļa. 

Ziņas no Alūksnes 

2010. gadā Alūksnes MS nodaļa, kā vienmēr, darbojās aktīvi.Nodaļas biedri uzsākuši nodarbības pie kustību terapeites Baibas Strodānes, tiekamies katru nedēļu Alūksnes slimnīcas kustību terapijas telpās. Pateicoties sociālajam dienestam, mūsu cilvēki veiksmīgi nokļūst uz nodarbībām un mums ir brīnišķīga iespēja uzlabot savu veselību.
6. martā MS Alūksnes nodaļas vadītāja Ināra Priede devās uz Latvijas Sieviešu Tiesību institūta (STI) rīkoto pasākumu Pededzē, jo bija viena no 25 sievietēm Latvijā, kas tika pieteiktas Gada balvai ar ieguldījumu sabiedrības integrācijā. 19.jūlijā Alūksnes nodaļa svinēja savu 14. pastāvēšanas gadadienu. Tieši 1996.gada jūlijā, klātesot pieciem jaunās nodaļas biedriem, tika pieņemts lēmums par Alūksnes nodaļas dibināšanu. Gadiem ejot, biedru skaits ir audzis, un šobrīd esam 15 dalībnieki, bet jubilejas dienā Alūksnes nodaļas rindās tika uzņemti vēl 3 jauni biedri. Pasākumā nodaļas vadītāja Ināra Priede uzsvēra, ka ikkatrs kopā sanākšanas brīdis ir skaists, tad var dalīties priekos un bēdās, kopā priecāties un smiet.  Arī šoreiz zālē ne mirkli nevaldīja klusums, pārrunājām, kā kuram veicies, kādi darbi sadarīti un kā jūtamies.
Ikviens, kas saskāries ar nodaļas darbību, Ināru Priedi un Annu Fursenko, var teikt, ka šo sieviešu dzīvesspars un nenogurstošā darbošanās ir apbrīnas vērts. Alūksnes novada Sociālā dienesta  vadītāja Regīna Kalniņa atklāja, ka ikreiz pēc sarunām viņai ir sajūta, ka visas problēmas ir pagaisušas. "Apbrīnojams ir viņu optimisms. Man ir prieks, ka tik veiksmīgi sadarbojamies ", tā R. Kalniņa. Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins vēlēja nepazaudēt skaisto skatu uz dzīvi un tikpat skaisti nākamgad nosvinēt 15. gadadienu.
Pateicoties Jūlijai un Valērijam Asadčijiem un Fondam Les Ailes, Alūksnes nodaļas biedri uzlabo savu veselību Jaunķemeru sanatorijā.
Novēlam priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu, veselību un izturību, kā arī optimismu tālāk ejot!
Paldies LMSA priekšsēdētājai Skaidrītei Beitlerei par milzīgo ieguldījumu asociācijas labā. 

Alūksnes MS nodaļa

  Sveicīns nu Latgalis!!! 

Šogad Daugavpils nodaļa nopietni  „ruļavoj” (latg. val. – darbojas). Centīgi apmeklējam Dienas centru, kur darbojamies trenažieru zālē fizioterapeita uzraudzībā, apmēram 1,5 stundas. Pēc tam darbojamies relaksācijas zālē vai kafejnīcā, kur tiek īstenotas visas Dienas centra piedāvātās aktivitātes - lekcijas, tikšanās ar dakteriem, ar psihologiem, dažādi jautrie starti  u.c.,  ar kafijas pauzēm. Tiek svinētas arī nodaļas atbalsta grupas biedru dzimšanas dienas un jubilejas. Vasaras mēnešos Dienas centrā darbojās bērni, tāpēc mums bija brīvlaiks. Šo brīvlaiku mēs izmantojām, lai apmeklētu  tālāk dzīvojošos nodaļas biedrus. Cik skaista ir mūsu Latvija!!! Braucot pie Ligitas Indānes uz Eglaini mums bija iespēja redzēt skaistos, viļņojošos, ziedošos rudzu laukus, pakalnus un ielejas ar daudzkrāsainiem ziediem. Ciemojamies pie Anniņas Paviškas Ilūkstē, lai viņu sveiktu 60 gadu jubilejā, tuvāk iepazināmies ar mazo, jauko pilsētiņu. Bijām arī Krāslavā pie Rutas Bižānes, kur cienājāmies ar garšīgo bišu medu un vērojām, kā bitītes vāc šo veselīgo cienastu. Kāds skaistums ir Viesītē, Jēkabpils rajonā!!!  Tur taču dzīvo mūsu Mārcis, kuram svinējām 25 gadu jubileju. Viņš mums noorganizēja īstu ekskursiju pa Viesīti, cienāja ar garšīgajiem sava dārza āboliem un mammas salasītajām gailenēm.  Netika aizmirsti arī pilsētā dzīvojošie biedri, jubilāri, braucam ciemos ar cienastu  un dāvanām.          

 Rudenī, kad atkal atsākām darboties Dienas centrā, sākām ar Ābolu balli. Tad atcerējāmies visus braucienus, apskatījām fotogrāfijas. Patīkamajās atmiņās padalījāmies ar pārējiem nodaļas biedriem. Pēc šīm priecīgajām dienām mums nāca drausmīga ziņa – mirusi mūsu mīļā „saulīte” - daktere  Maija Mētra. To nevar ne aprakstīt, ne izstāstīt, kā jutāmies visi nodaļas biedri! Negribējās ticēt šai ziņai, bet bija jānotic un jābrauc atvadīties.... Lai vieglas smiltis mūsu labestīgajam gariņam, mūsu mīļajai „Saulītei”.

Jau sākam domāt par Ziemassvētku balli. Ļoti gribas, lai šie svētki izdotos tikpat lieliski kā Lieldienu svētki.         

Sveicam visus LMSA galvenos „rūķīšus” un nodaļu biedrus tuvojošos Ziemassvētkos.Vēlam visiem labu veselību, ticību saviem spēkiem, izturību ikdienas problēmu risināšanā. Lai mums visiem veicas!!! 

Monika JukšaDaugavpilī

                                                         Ziņas no Kuldīgas

2010.gads ātri aizritējis un klāt arī LMSA - 15 gadu jubileja.
Esam nodaļas biedri pa šiem gadiem tikušies nodaļas un asociācijas pasākumos, sadraudzējušies. Arī individuāli viens otru apciemojuši-braukuši ciemos. Protams, apciemojam draugus slimnīcā.
Šogad kopā ar Liepāju svinējām Lieldienas un arī runājām par tālāko mūsu sadarbību.
26.maijā pirmo reizi Kuldīgā pasākums Vispasaules Multiplās sklerozes diena.
Jāpiebilst, ka Latvijā šo dienu atzīmē tikai otro gadu. Uz šo pasākumu  ieradās asociācijas biedri no Skrundas, Saldus, Liepājas.
Es nedaudz pastāstīju MS vēsturi. Slimība zināma no 19.g.s., bet mēs daļa saslimām 20.g.s.beigās, bet nu ir 21.g.s. Varam spriest, kā medicīna virzījusies uz priekšu mums par labu gan ar medikamentiem, uzlabojušās diagnostikas iespējas, gan arī rehabilitācijas iespējas. Galvenais mums Latvijā nodibināta LMSA Dibināšanā piedalījos ari es  kopā ar dr.Mētru. Priecāsimies par dzīvi katrs savu iespēju robežās, gavenais:"Šodien esam kopā visas pasaules MS slimnieki.''
Šai dienā mūs sveica Kuldīgas novada domes izpilddirektore Ilze Dambīte un p|a "Sociālais Dienests" speciāliste Ineta  Enģele.
Lielu prieku mums sagādāja Kuldīgas bērnu un jauniešu centra modes un mūzikas studijas MONA priekšnesumi. Liels paldies, bērniem un viņu vecākiem, pasniedzējām. Visiem mums kopīgas pusdienas un arī katrs savu iespēju robežās dejoja, dziedājām. Jauki kopā pavadīta diena !
Gadskārtējā  sanāksmē-seminārā septembra otrā trešdienā pulcējās Kurzemes reģionālās nodaļas biedri. Uz Kuldīgu ceļu bija mērojuši gan liepājnieki, gan saldenieki un protams paši mājinieki.

 

Kas  cilvēkam var prieku dot,
Kas dziļu mieru iemantot ?
Vien laba drauga silta sirds
Kas mīļus vārdus pateikt prot !


Pasākumā par jaunumiem  stāstīja sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils  nodaļas vadītāja Lidija  Petrevica. Tika uzdoti daudzi jautājumi, mēs guvām daudz  noderīgas  atbildes. Paldies ! Par rehabilitācijas iespējām pastāstīja Kuldīgas p|a "Sociālais Dienests " speciāliste Ineta Enģele.
Tikšanās mums ar mīļiem draugiem un domubiedriem, kas allaž tiek kuplināts ar kopīgu mielastu, mūziku, ja vēlas katrs savu iespēju robežās var padejot.
Man kā vadītājai- organizētājai  liels prieks, ka allaž atbrauc arī pacientu tuvinieki.
Sadarbībā ar Kuldīgas Rotari klubu Kuldīgas MS nodaļa no Lindčepingas (Lidkoping) Rotari klubu Zviedrijā saņēma dāvinājumu tehnisko palīglīdzekļu iegādei 1.un 2.grupas invalīdiem. Par naudu iegādāti elkoņu un saliekamie spieķi, invalīdu ratiņi, staiguļi un izdalīti slimniekiem. Palīglīdzekļi būs organizācijas īpašums, biedriem tie nodoti lietošanā.
Paldies Rotari klubiem Kuldīgā un Lindčepingā !
Visiem LMSA - 15
Laimi visā, kas mainās
Prieku visā, ko spēj paturēt !
Visiem mums  MS, mūsu ārstiem, labvēļiem :
Priecīgus Ziemassvētkus ! Veselības pilnu 2011.gadu !
Labo spītību dzīvē ! Ticību, cerību, mīlestību !
                 
Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja  Zaiga  Ribaka

 

          Pārdomas Bauskā            

Jā, cilvēks ir spējīgs darboties, kamēr veselības stāvoklis to atļauj, bet domāšana arī ir darbs, tikai bez kustībām, kas noved pie vienas vai otras darbības. Tautā ir teiciens – „cilvēks domā, Dievs dara” un tādēļ paliksim pie tā – domāsim, tad mums viss izdosies!         

Gads iesākās ar sniega puteņiem un nepiedzīvotu salu, kas daudziem atņēma ziemas priekus. Dabas kalendārā nākamais cikls ir pavasaris ar vēju, kūstošu sniegu un neizbrienamām peļķēm. Gadalaiku maiņa ir nelūgts viesis MS cilvēkiem, sagādājot raizes veselībai. Mēs esam saistīti ar dabu, tādēļ Lieldienu saiets izpalika. Pārvērtējot ziemas untumus meklējām palīdzību pie sponsoriem, lai ziema mūs nepārsteidz nesagatavotus. Atbalstu saņēmām malkas iegādei, veselības aprūpei un higiēnas preču iegādes daļējai nodrošināšanai. Paldies atbalstītājiem, jo pateriz atrast saprotošus cilvēkus ar vēlmi atbalstīt ir grūti, tādēļ cienīsim tos, kas ziedo!          Klāt jau vasara ar karstiem saules stariem, kas aizliedzpat uzturētis koka pavēnī veselības dēļ. Augusts – laika apstākļi sāk pietuvoties mūsu klimatiskai zonai. Saņēmām ielūgumu piedalīties Igaunijas MS biedrības organizētajā vasaras nometnē kopā ar Lietuvas MS nodaļām. Ierobežotā vietu skaita dēļ vispirms uz nometni tiek aicināti nodaļu vadītāji. Dienas aktivitātes bija labi saplānotas. Visi veiksmīgi ar lielu interesi piedalījās radošā darbnīcā, pagatavojot sev skaistāko suvenīru.         

Tagad atlicis vēl šī gada pēdējais darbiņš – griezties pie labvēļiem ar lūgumu ziedot ģimeņu kopīgam pasākumam Ziemassvētkos.         

Šis gads nav bijis no labākajiem ne ar laika apstākļiem, ne arī veselības ziņā. Mēs katrs savā sirdī un klusībā pieminam tos, kuri šogad vairs ar savu klātbūtni neatbalstīs mūsu pasākumus. Bauskas MS nodaļas cilvēki skumst kopā ar visu lielo LMSA saimi un saglabās Dr. Maiju Mētru mūžīgā piemiņā.  

Ženija Stunda Bauskas nod.vad.

     Ziņas no Jūrmalas  

Šajā gadā Jūrmalas nodaļas biedri piedalījušies vairākos pasākumos un aktivitātēs.
Jūnijā, skaisto ceriņu ziedēšanas laikā bijām Dobelē. Augustā devāmies ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Septembrī braucām uz  Baltezera kokaudzētavu. Oktobrī notika divi pasākumi, bijām Rīgas Dabas muzejā uz ķirbju izstādi un viesojāmies maizes ceptuvē " Lāči ". Neaizmirstam arī savus nodaļas biedrus apaļās jubilejās, tā maijā svinējām Zigrīdas Ulmanes dzimšanas dienu. Turpinās arī MS cilvēku apmeklējumi mājās.

Visiem nodaļu vadītājiem un LMSA lielajai saimei vēlu priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!

Ieva Kurmeļjeva - Jūrmala

       Atjaunota nodaļa Balvos    

Jūnijā ar Balvu pašvaldības atbalstu tika atjaunota Balvu MS nodaļas darbība. Tikšanās notika Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes telpās. Bijām patīkami pārsteigti par Sociālā dienesta daudzveidīgajām nodarbībām un atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī jaukajiem un atsaucīgajiem dienesta darbniekiem. Darboties un rūpēties par mūsu cilvēkiem uzticējām Sarmītei Babrei no Balvu novada „ Stepju gabaliem”. Cerams, ka balvēnieši turpinās agrāk iekoptās tradīcijas.  

Skaidīte Beitlere

          Sveicināti, cienījamie lasītāji, MS pacienti, ārsti-atbalstītāji! 

Man ir patiess prieks pēc ilgāka pārtraukuma atkal uzrunāt Jūs ar mūsu izdevuma palīdzību.15 gadu  jubileju šodien svin ne tikai MS biedrība, LMSAMS laikraksts „Cerība”, bet arī visi tie ārsti, pacienti, atbalstītāji, domubiedri, kuri atbalstīja ideju par MS asociācijas izveidi 1995.gadā. Man ir liels prieks, ka esam visi kopā spējuši šajos 15 gados ne tikai formāli eksistēt, bet arī veidojuši  jaunus projektus, kas bijuši vērsti uz mūsu pacientiem, kuriem šī MS biedrības palīdzība atvieglojusi ikdienas aktivitātes, devusi jaunu iedvesmu uzvarēt slimības simptomus un uzlabot dzīves kvalitāti.Šajos 15 gados MS biedrību ir vadījuši un atbalstījuši vairāki MS biedrības prezidenti, kuriem katram ir bijis savs redzējums par MS biedrības tālāko attīstību, tādēļ gribu savā vārdā pateikties visiem par pašaizliedzīgi veikto darbu, īpaši MS biedrības izveidošanas periodā.Šodien, diemžēl, mūsu svētku reizē kopā ar mums nav Viesturs Priedītis, dr. Maija Mētra, kuri bija vieni no MS biedrības izveidošanas iniciatoriem.Taču šodien gribu arī teikt, ka mainījušies ir ne tikai gadu tūkstoši, bet arī medicīnas zinātne, un MS ārstēšanā ieguldītie līdzekļi liek mums cerēt uz jauniem ārstēšanas veidiem, kuri samazinās slimības progresu.Ārstiem ir cerība, ka tuvākajā nākotnē parādīsies jauni medikamenti, kuru lietošanā nevajadzēs pielietot injekcijas, kas uzlabos pacientu dzīves kvalitāti. Varu apgalvot, ka katra ārsta lielākais gandarījums ir iespēja palīdzēt savam pacientam.MS pacientam palīdzēt var gan medikamenti, gan arī līdzcilvēku atbalsts, sapratne, psiholoģiska palīdzība, kura tik ļoti nepieciešama, saskaroties ar diagnozi multiplā skleroze. Tādēļ nākotnē MS biedrības uzdevums būtu izvirzīt jaunus mērķus šo uzdevumu sasniegšanai un savas darbības pilnveidošanā, iesaistot jaunus atbalstītājus un motivējot to dalību mūsu MS biedrībā.Tikai kopā visi mēs varam attaisnot uz mums liktās cerības un nezaudēt tās, saskaroties ar slimību, uz kuras ārstēšanu gribu Jums novēlēt raudzīties ar cerībām. Ar cieņu,  asoc.profesors Andrejs Millers   

EMSP un Jauniešu konference Vācijā                 

No 26.-28. maijam Vācijas pilsētā Štutgartē notika Eiropas MS Platformas (EMSP) rīkotā gadskārtējā konference, kā arī Eiropas Jauniešu dienas.           

No LMSA uz Vāciju devās Aija Pafrate no Jelgavas un Līga Mazure no Rēzeknes nodaļas.  Šī bija iespēja uzzināt par jaunumiem Eiropā, tikties ar mūsu draugiem, kā arī nodibināt jaunus kontaktus. Tā esam tagad  iedraudzējušies ar MS biedrību no Ungārijas.            

Pasākuma dalībnieki devās uz darba grupām, bet jaunieši pulcējās atsevišķi. Nākamais EMSP pasākums tika solīts 2011.gada maijā Briselē.           

LMSA dalību šajā pasākumā daļēji sedza rīkotāji.  

G.Cīrule

 

Aptauja:
Mana primārā nepieciešamība.

Rezultāti Atbildēt

Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” (LMSA)
LMSA atrodas Latvijas Jūras medicīnas centrā (LJMC) Melīdas iela 10, Rīga, LV – 1015

Tālrunis: 2 659 9723
E-pasts: lmsa@lmsa.lv

LMSA rekvizīti:
A/S „Rietumu Banka”
Konts:
IBAN LV10RTMB0000 0688 01518
SWIFT: RTMBLV2X


Nodaļas

Mājas lapas izveidi un esamību atbalsta: