Partneship for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine (CAM)

  • Asociācija
  • Projekti
  • Partneship for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine (CAM)

Leonardo da Vinci programma darbību Latvijā uzsāka 1998.gadā. Programmas mērķis - uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību.

Programma sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, paplašināt cilvēka redzesloku, veicināt intelektuālo attīstību un celt vispārējo profesionālo zināšanu līmeni. Leonardo da Vinci programmas atbalstītajos projektos iespējams izstrādāt izglītības standartus un programmas, mācību līdzekļus un metodiku, veidot starptautiskus informācijas apmaiņas tīklus, kā arī uzziņas materiālus. Kopš 2007.gada Leonardo da Vinci programma ir Eiropas Komisijas plašāka mēroga – Mūžizglītības programmas – apakšprogramma.

Informācija: http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/par_programmu/

2012.gada 30.jūlijā Valsts izglītības attīstības aģentūra un Biedrība „Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” noslēdza līgumu par Leonardo da Vinci partnerības projekta „ Partnership for Professional Growth in Complementary and Alternative Medicine (CAM)” jeb Profesionālās izaugsmes partnerība papildu un alternatīvajā medicīnā līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Projektā iesaistītas piecu valstu organizācijas: projekta koordinators - Centrum Medycyny Naturalnej Akupunktura Fitoterapia (Polija),un četri parteri: International Oriental College (Nīderlande), Zentrum der interaktiven Medizin, heilkundliche GmbH (Vācija), Yeditepe Universitesi (Turcija).

CAM projekta mērķis ir atbalstīt alternatīvās medicīnas profesionāļus, kas darbojas ar hroniskām slimībām (galvenokārt, neiroloģiskās un iekaisumu). Daudzās Eiropas Savienības valstīs netradicionālā medicīna ir liela daļa no valsts veselības un aprūpes sektora, kas joprojām netiek pietiekami regulēta gan izglītības un kvalifikācijas jomā, gan nav vienotu standartu.

CAM projekta mērķa grupa ir profesionāļi, kas darbojas hronisko slimību ārstēšanas jomās: akupunktūra, stresa terapija un meditācija, hipnoterapija, augu valsts zāles u.c. Otra mērķa grupa šajā projektā ir pacienti, kam būs iespēja apgūt citu pieeju savai saslimšanai. Projekts fokusējas uz partneru valstu izglītības un profesionālās attīstības likumdošanas sistēmas salīdzinājumu netradicionālās medicīnas jomā Vācijā, Nīderlandē, Polijā, Latvijā un Turcijā. Projekta ieviešanas laikā partneri iecerējuši izveidot vienotu ētikas kodeksu profesionāļiem, rokasgrāmatu ar labāko praksi strādājot ar hronisko slimību pacientiem.

CAM projekts uzsver izglītības un apmācības sadarbību starp praktisko pieredzi šajā jomā pasaulē un uzaicina partnerus, kas pārstāv minētās jomas.

Projekta kontaktpersona IVITA FAITUŠA

 

Projekta sapulces

Polija, Nowy Sacz

Vācija, Štutgarte

Nīderlande, Amsterdama

Projekta noslēguma pasākums- Latvijā, Rīgā